Palo Alto Networks เพิ่มความสามารถ Security Posture Management และ AI บนโซลูชัน Prisma SASE

“Palo Alto Prisma SASE เพิ่มความสามารถ Security Posture Management และ AI เพื่อช่วยตรวจสอบความปลอดภัย”

          Palo Alto Networks ได้ประกาศเพิ่มความสามารถบนโซลูชัน Prisma Secure Access Sevice Edge (SASE) ให้รองรับการทำ SaaS Security Posture Management (SSPM) ได้ โดยเป็นการใช้งานเทคโนโลยี Cloud Access Security Broker (CASB) เพื่อใช้ตรวจสอบ Compliance ในการใช้งานระบบเครือข่าย รองรับการตั้งค่า Security Setting เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ มีความสามารถในการตรวจสอบการตั้งค่าระบบที่ผิดพลาด ช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังมีการเพิ่มความสามารถทางด้าน ZTNA 2.0 เช่น การใช้งาน AI ในการทำ Advanced URL Filtering และป้องกัน Advanced Threat ได้ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูล URL ที่ใช้งานขึ้นไปยังระบบ Cloud ที่มี AI คอยช่วยตรวจสอบ เพื่อปิดช่องในการโจมตีจาก Phishing, Ransomware และการโจมตีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าเว็บไซต์

          นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว SD-WAN Appliance รุ่น IOS 1200-S และ ION 3200 เพื่อรองรับการใช้งานกับสาขาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความสามารถในการจ่ายไฟผ่านพอร์ท POE และมีช่องเชื่อมต่อ Fiber สำหรับใช้งาน WAN เช่น 5G และ LTE ได้

 

 

แหล่งที่มา :