ระบบ ERP คืออะไร

ERP ย่อมากจาก (Enterprise Resource Planning)

          เป็นระบบวางแผนบริหารการจัดการฐานข้อมูลองค์กร ระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบ จะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting & Finance ทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ จึงลดความผิดพลาด ลดการทำงานซ้ำซ้อน ที่ก่อให้เกิดการเสียเวลาในการดำเนินงานอื่นๆ

สถานการณ์ไหน? ที่ธุรกิจของคุณควรใช้งาน ERP

          • เมื่อเกิดการทำงานซ้ำซ้อน
          • เกิดความผิดพลาดของข้อมูล หรือการดำเนินงานไม่สมบูรณ์ ทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจด้านการบริการ
          • ไม่สามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้ ด้วยกระบวนการทำงานเดิม
          • กระบวนการไอทีมีความซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที
          • ขาดข้อกำหนดความเสี่ยงต่อลูกค้าและองค์กร ข้อมูลการวิเคราะห์เข้าถึงได้ยาก ไม่ Real Time

ERP Solution “ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณด้วยระบบ ERP”

เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน

          ช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้เป็นแบบอัตโนมัติ จะไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลถึงประสิทธิภาพ  และความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

การวิเคราะห์ที่ดีกว่า

          สามารถรวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายไว้ในระบบเดียว Update ข้อมูลได้แบบ Real-Time ที่มาพร้อมกับเครื่องมือในการสร้าง Reports ทำให้ผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวิเคราะห์ ได้เร็ว จึงทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ

สร้างความประทับใจ

          ช่วยให้มีการเก็บข้อมูลลูกค้า การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

มีความยืดหยุ่นสูง

          สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ โดยปรับให้เข้ากับความต้อง การที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของธุรกิจที่โตขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องลงทุนสำหรับระบบใหม่เมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนไปหรือเติบโตขึ้นในอนาคต

มีความปลอดภัยสูง

          กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้ ผู้ใช้งานแต่ละคนจะมองเห็นมูลได้เฉพาะส่วนที่จำเป็นกับตำแหน่งงานของตนเองเท่านั้น

ลดและควบคุมต้นทุน

          ช่วยลดต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทำงานซ้ำๆ ด้วยกระบวนการที่อัตโนมัติมากขึ้น ช่วยในการคำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตให้มีความแม่นยำมากขึ้น สามารถลดต้นทุนที่ ไม่จำเป็น ควบคุม ติดตามต้นทุน กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบสายได้ รวมไปถึงลดความเสี่ยงในการลงทุน ระบบปลีก ย่อย สำหรับแต่ละหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย